Konvertiter och hbtq-personer måste kunna få asyl i EU

av | maj 23, 2019 | Politik

Det går att lyfta fram flera argument till varför vi behöver ta ett gemensamt ansvar för migrationen i Europa, att solidariskt dela på ansvaret och det faktum att vi har fri rörlighet mellan EUs medlemsstater brukar ofta nämnas som några av dem. För mig som kristdemokrat handlar det dock i grund och botten om människovärdet, alla människors unika och okränkbara värde. Det är för att värna människovärdet som migrationen är en av de viktiga frågor som jag vill ägna tid åt om jag blir invald i EU-parlamentet.

Förra året dog 2.300 människor på Medelhavet när de försökte ta sig till Europa. Det visar på vilka stora risker människor är beredda att ta för att ta del av den frihet, gemenskap och välstånd som vi tillsammans byggt upp i EU. Samtidigt är det bara en tredjedel av de som kommer hit som har skyddsskäl och får stanna.

En viktig sak för att minska antalet människa som dör på Medelhavet och för att minska det antal människor som söker sig hit utan skyddsskäl är att använda de verktyg EU har i form av frihandelsavtal, bistånds- och grannlandspolitik för att skapa hopp i de länder människor flyr ifrån. Vi måste hjälpa människor så att de kan stanna i sina ursprungsländer och förverkliga sina drömmar om frihet, gemenskap och välstånd där.

För de som behöver fly måste vi förbättra mottagningen av asylsökande i EU. Vi vet genom kyrkornas konvertitutredning och Migrationsverkets egen granskning av deras handläggning av hbtq-ärenden att rättssäkerheten i asylprocessen är skrämmande låg och att konvertiter, religiösa minoriteter och hbtq-personer skickas tillbaks till länder där de riskerar att utsättas för våld och förföljelse. Vi vet också att väntetiden fram till beslut är orimligt, ja faktiskt olagligt, lång för många som väntar på besked om asyl. Enligt EUs statistik har 230 000 personer väntat olagligt länge på besked om de får stanna i EU eller inte.

Det är viktigt att öka rättssäkerheten i asylprocessen och och göra väntan på beslut kortare. Därför behövs det en EU-myndighet för migration som både kan bistå med resurser för att klara av anhopningar av ärenden, arbeta för att höja kompetensen hos medlemsstaternas myndigheter samt granska medlemsstaternas handläggning av ärenden och ålägga staterna att genomföra åtgärder som ökar rättssäkerheten.

Det finns mycket som är bra i det arbete som nu pågår för en gemensam migrationspolitik i EU men det finns även oroande inslag. Ett sådant är kommissionens förslag att försvåra för asylsökande att få uppehållstillstånd genom att åberopa omständigheter som uppkommer på flyktvägen eller när man kommit fram till det land där man söker asyl. Om detta förslag genomförs kommer det drabba konvertiter, religiösa minoriteter och hbtq-personer hårt eftersom denna typ av omständigheter ofta är avgörande för ett positivt beslut om asyl. Det kan handla om att man konverterar här eller att man väl i EU vågar vara öppen om sin tro eller sexualitet, att man omskrivs i tidningar eller engagerar sig i församlings- eller föreningsliv.

EU-parlamentet har i sitt förhandlingsbud försökt att mildra effekterna av den begränsning som kommissionen vill genomföra. Jag vill arbeta för att bestämmelsen helt stoppas. Den är i grunden utformat så att den slår direkt mot några av de mest utsatta grupperna som finns bland de asylsökande. Det är inte värdigt en gemenskap som bygger på kristna värderingar och respekten för människovärdet.

0 kommentarer