Dags för generationsskifte i landstinget

av | sep 7, 2009 | Politik

Om ett år är det val till kommuner, landsting och riksdag. Och även om planeringen för valet har pågått länge är det först nu som det blir mer verkligt på ett personligt plan. I veckan går nämligen tiden ut för att ta ställning till ifall man vill ställa upp i Kristdemokraternas provval i Stockholm.

Jag har funderat hela sommaren och pratat med vänner och bekanta. Och efter allt funderande har jag nu bestämt mig för att satsa på landstingsvalet 2010.

Vi har ett oerhört duktigt och respekterat landstingsråd i Stig Nyman. Han har mer än någon annan verkat för att sätta patientsäkerheten och patientens upplevelse av vården i centrum. Han har också spelat en avgörande roll för planerna för det nya Karolinska sjukhuset i Solna. Men jag tror att vi behöver ett generationsskifte och förnyelse i landstinget.

I Stockholms läns landsting har flera ledande politiker varit aktiva i landstingspolitiken så länge att den politiska makten vuxit samman med förvaltningsapparaten. Istället för att vara medborgarnas röst in mot förvaltningen, har politikerna allt mer blivit förvaltningens försvarare gentemot medborgarna. Istället för att på medborgarnas uppdrag styra förvaltningen, har politikerna överlåtit mycket av makt och initiativförmåga åt tjänstemännen. Förtroendevalda deltidspolitiker är frustrerade över att det endast går att ändra på marginalen i de förslag till budget som tjänstemännen lägger fram. Tjänstemän fattar på eget bevåg beslut om miljardupphandlingar och vad gäller den viktiga regionplaneringen är det regionplanedirektören som presenterar tankar om Stockholmsregionens framtid på Regionplanekontorets hemsida.

De lojalitetsband som skaps genom mångårigt nära samarbete mellan ledande politiker och tjänstemän måste brytas. De folkvalda ska ha sin främsta lojalitet till de medborgare som valt dem till sina företrädare.

Jag vill i nära dialog med Stockholmsregionens invånare arbeta för att utveckla Stockholm till en region som präglas av frihet, trygghet och tillväxt. Landstinget måste bli bättre på sina huvuduppgifter att ge medborgarna en god vård och att erbjuda vår region goda förutsättningar att växa genom en god kollektivtrafik och fungerande infrastruktur.

Vi behöver fortsätta att utveckla och förbättra vårdvalet. Vårdval Stockholm har både skapat en valfrihet för patienterna och förkortat den tid man behöver vänta för att få träffa en läkare. Men reformen har också mött kritik från såväl vårdpersonal, kommuner som samarbetar med landstinget och patienter. Jag vill lyssna på den kritik som finns och arbeta tillsamman med våra vänner i Alliansen för att förbättra det vårdval som redan betytt så mycket för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården.

Stockholms län består både av storstad och glesbygd. Jag vill arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för att bo och arbeta i hela Stockholms län. Idag tvingas de som bor i skärgården och pendlar in till arbetet på fastlandet att betala nästan dubbelt så mycket för sina pendlarresor som de som bor inom det område som trafikeras av SL. Det är också dyrt för fastlandsboende och turister att besöka skärgården.

Jag vill slå ihop SL och Waxholmsbolaget och låta alla kollektivtrafikresor i Stockholms län omfattas av en och samma taxa. Detta kommer att innebära en marginell prishöjning på SL:s periodkort och biljetter. Men det kommer innebära en stor förändring för de som bor varaktigt i skärgården och för skärgårdsturismen.

Vi behöver göra prioriteringar i landstingets budget. Landstinget bör fokusera på sina huvuduppgifter sjukvård, regionplanering och kollektivtrafik. Vi måste ställa oss frågan hur mycket pengar det är rimligt att satsa på att locka filminspelningar till Stockholmsområdet och att utveckla avant garde cirkus när patienter väntar på vård och kollektivtrafiken dras med kapacitets- och punktlighetsproblem? Vi måste också fråga oss varför det politiska inflytandet över kulturen ska vara så stort? Jag vill istället undersöka möjligheten att ge en kulturcheck till de grupper som har svårt att själva betala för kulturupplevelser.

Om ett år är det val till landstinget. Jag hoppas att få diskutera med dig hur vi tillsammans bör utveckla Stockholmsregionen de närmaste fyra åren. Anmäl dig som anhängare på min Facebooksida och låt diskussionen ta fart.

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Därför kan du inte rösta på mig i valet | Magnus Kolsjö - [...] jag varit tydlig med att jag vill vara med och ta ett ansvar för att leda landstinget i Stockholm…