fbpx

Klimat

Sverige klarar inte att själv möta klimatutmaningen. Det är en global fråga där vi behöver den styrka som EU-samarbetet ger. EU måste tala med en gemensam röst i internationella sammanhang och gå före som ett gott exempel. EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050 och vi måste också uppdatera de målsättningar EU har inför 2030.

54 procent av utsläppen av klimatgaser i EU kommer från energisektorn. En trygg och stabil försörjning av ren energi är viktigt både för att klara klimatutmaningen, skapa goda förutsättningar för tillväxt och kapa EUs beroende av rysk naturgas. Enbart förnyelsebar energi kommer inte räcka för att klara de utmaningar vi står inför. EU måste skapa förutsättningar för ny kärnkraft genom satsningar på forskning och utveckling av nya typer av reaktorer samt underlätta för att bygga nya kärnkraftverk i EU.

Den sektor som ansvarar för näst störst utsläpp av klimatgaser är transportsektorn. Transportsektorns andel av utsläppen är dessutom växande. Den har ökat från 15 procent 1990 till 24 procent 2016. Stora insatser måste till för att minska transportsektorns utsläpp men det är varken smart för klimatet eller ekonomin att bestraffa transporter och resande. Det är utsläppen som måste minska inte handel och utbyte mellan människor.

  • Utveckla handeln med utsläppsrätter genom att inkludera fler sektorer och fler länder
  • Arbeta för en internationell skatt på flygbränslen
  • Ta fram en europeisk strategi för elflyg
  • Skapa en gemensam europeisk process för godkännande av reaktortyper