fbpx

Frihandel

Vi har handeln med andra länder att tacka för mycket av vårt välstånd. Handel är viktigt både för jobben, välfärden och freden. Goda handelsrelationer leder till ökad stabilitet i de politiska relationerna mellan länder och minskar risken för väpnade konflikter.

Nästan tre fjärdedelar av det ekonomiska utbytet Sverige har med omvärlden sker med andra EU-länder. Att handeln inom EU fungerar är därför helt centralt för vår tillväxt, våra jobb och vår välfärd. Arbetet med att skapa gemensamma regler inom EU för att göra det enklare för företag och privatpersoner köpa, sälja och bedriva verksamhet i flera länder måste fortsätta. Idag fungerar handeln med varor i de flesta fallen bra men det är svårare att sälja och köpa tjänster över gränserna i Europa. Dessutom måste den regelbörda som drabbar företagen minska.

Även EUs handel med omvärlden måste förenklas. Det är viktigt att EU står upp för frihandeln när både USA och Kina blir mer protektionistiska. Handelsavtal ska vara rättvisa och bidra till att skapa likvärdiga villkor mellan företag från olika länder. Eftersom handelsavtal många gånger leder till att de länder som omfattas måste införa nya lagar bör förhandlingarna om nya handelsavtal ske med så stor öppenhet som möjligt.

  • Fler och friare handelsavtal
  • Reformera tjänstedirektivet
  • Ta bort de yrkeskvalifikationer som bara regleras i ett land
  • Avskaffa tusen EU-regleringar under mandatperioden
  • Fler gemensamma regler på livsmedelsområdet