fbpx

Europapolitiskt program

Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 

Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är viktiga också i vår tid. Idag är vi oroliga för att unionen inte ska hålla ihop.

Kristdemokraterna vill ha ett smalare och vassare EU med tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor. Europeiska unionen var från början ett fredsprojekt som idag levererar frihet, fred, tillväxt och samförstånd varje dag, men samarbetet är utmanat av ett bristande stöd och förtroende hos ländernas innevånare. Europasamarbetet växer och har idag inflytande i fler frågor än vad Kristdemokraterna anser att unionen ska ha. Detta skjuter bort besluten från invånarna i respektive land och skapar en misstänksamhet mot unionen.

Den inre marknaden måste utvecklas och frihandeln värnas, investeringsklimatet behöver stärkas, gemensamma lösningar på migrationsområdet måste komma på plats och fortsatta krafttag mot terrorhotet är nödvändiga. I en rad andra frågor kan EU behöva ta ett kliv tillbaka.

Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen. 

EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå.

EU ska hålla sig borta från välfärdspolitiken

Nyligen antog EU regler om föräldraförsäkringen, det är en sådan fråga som vi tycker att länderna själva ska besluta om.

EU ska agera för fler jobb

Genom att underlätta för företagande och ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna skapar EU jobb och tillväxt. Mer behöver göras. Genom handel med andra delar av världen skapas också fler jobb här.

EU ska ta krafttag för klimatet

EU behöver leda den gröna omställningen. EU har världens mest ambitiösa system för handel med utsläppsrätter, det behöver fortsätta att utvecklas. Även länder utanför EU behöver övertygas om att ansluta sig.

EU:s budget ska vara måttfull

EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges medlemsavgift och införa EU-skatter. Det tycker vi är fel. Istället borde vi omprioritera i EU-budgeten.

Kristdemokraternas europapolitiska program

Här kan du hämta hem och läsa hela Kristdemokraternas europapolitiska program inför EU-valet 2019.